top of page
Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry. Kuva: Mikaela Holmberg, malli: Lotta Teppo
HÄMEEN-LINNAN TANSSIN TEHDAS
RY
keltainen_tausta_01.png
Liity
jäseneksi

Tanssintekijä, -kokija, -rakastaja, -tukija! Tule mukaan toimintaan.

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry vahvistaa ja luo uutta tanssikulttuuria Kanta-Hämeeseen. Yhdistys on sitoutunut edistämään tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta Hämeessä sekä edistämään tanssin ammattilaisten toimintaa alueella. Yhdistykselle myönnettiin Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripalkinto vuonna 2022.

Jäsenedut:

Kuluvan kauden jäsenmaksun maksaneet jäsenet voivat osallistua alennettuun hintaan Tehdas tanssii -festivaalin kursseille, sekä yhteistyökumppanimme TREenit ry:n toimintaan.

Jäsenmaksut:

Varsinainen jäsen 10 € / vuosi
Yhteisö- ja kannatusjäsenet 50 € / vuosi

Tule luomaan uutta tanssikulttuuria Hämeenlinnan! Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n hallituksessa pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan mm. Tehdas tanssii -festivaalia.

 

Kuva: Mikaela Holmberg

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry

Hallitus

Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry:n hallituksen kokoonpano kaudelle 2023-2024:

  • Heidi Wasko (puheenjohtaja)

  • Anu Ollikainen (varapuheenjohtaja)

  • Tanja Kunnari (rahastonhoitaja)

  • Salla Nieminen (sihteeri)

  • Jemina Pekkonen

  • Tuula Penttilä

  • Taru Kallio (varajäsen)

  • Nella Kaartinen (varajäsen)

 

Uusi hallituskokoonpano kaudelle 2024-2025 valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa keväällä 2024.

Muut jäsenet:

Annamari Eerola
Mirja Nissinen
Dany Reiner-Salonen
Anna Salonen
Nina Viiala
Tiina Lehtimäki

Minna Liimatainen
Päivi Meros
Sini Peura
Sari Rautio

Tuulikki Pohjola

Suvi Kajaus

Emma Heinonen

Tea Geitel

Hannele Laakso

Krista Koskinen

Elias Husgafvel

Sini Mäenpää

Riku Koskinen

Sari Husgafvel

Noora Suoranta

Paula Viitanen

Riikka Littunen

Helka Kekäläinen

Emmi Vainio

Katarina Teperi

Heini Ahvenharju

Ina Tarkka

Annu Murtonen-Pesonen

Pasi Vähänen

Kannatusjäsenet:

TREenit! ry -esittävien taiteiden ammattilaisten yhdistys

keltainen_tausta_03.png
Säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Tanssin Tehdas ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinna.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea tanssitaidetta ja muita esittäviä taiteita yhdistyksen kotipaikkakunnalla, sekä edistää ja kehittää kansalaisten omaehtoista kulttuurin ja tanssin harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia
-järjestää tanssin ja muiden esittävien taiteiden opetusta ja työpajoja
-järjestää näytöksiä, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa
-on yhteistoiminnassa muiden alan järjestöjen kanssa
-harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa
-tekee aloitteita eri viranomaisille
-hankkii tarvittavia välineitä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
-ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
-järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
-omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joita hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastohoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, nämä kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi, ellei äännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päätettävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

bottom of page